Category: សម្ពន្ធទីបនី

សម្ពន្ធទីបនី

វាក្យសម្ពន្ធ ៖ បទគុណនាម

សម្ពន្ធទីបនី

សត្តមីវិភត្តិចុះក្នុងអត្ថ ១០ យ៉ាង

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ៦ ៖ ឆដ្ឋីវិភត្តិ ចុះក្នុងអត្ថ ៦ យ៉ាង

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ៥ ៖ បញ្ចមីវិភត្តិ ចុះក្នុងអត្ថ ៣ យ៉ាង

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ៤​ ៖ ចតុត្ថី ចុះក្នុងអត្ថ ៤ យ៉ាង

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ៣ ៖ តតិយាវិភត្តិ ចុះ ក្នុងអត្ថ ៦ យ៉ាង

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ២ ៖ ទុតិយាវិភត្តិ ចុះ ក្នុងអត្ថ ៦ យ៉ាង

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ១ ៖ បឋមាវិភត្តិ ចុះក្នុងអត្ថ ៦ យ៉ាង

សម្ពន្ធទីបនី

សម្ពន្ធមាលា ពន្យល់មិន​អស់​សេចក្តីរឿងវិសេសលាភី និង សរូប

សម្ពន្ធទីបនី

សម្ពន្ធ អារម្ភកថា កង្ខាវិតរណី

សម្ពន្ធទីបនី

ប្រែលោតប្រយោគ គាថាធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ៥ រឿងកុក្កុដមិត្ត ព្រមទាំងសម្ពន្ធ

សម្ពន្ធទីបនី

ពាក្យ ៤ ម៉ាត់ ដែលគួរយល់ដឹងមុនសម្ពន្ធ

សម្ពន្ធទីបនី

ពន្យល់វាក្យសម្ពន្ធប្រយោគបាលីទាំង ៥ ជាតួយ៉ាង

សម្ពន្ធទីបនី

សម្ពន្ធទីបនីក្នុងធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ ទំព័រ ៣ វគ្គ ១