Category: ភាណវារៈ

Page 1/2

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ ៖ ឱវាទបាតិមោក្ខ ថ្ងៃមាឃបូជា

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ ជយបរិត្តគាថា

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ យេ សន្តា ៤

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ យេ សន្តា ៣

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ យេ សន្តា ២

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ យេ សន្តា ១

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ សមន្តា ចក្កវាឡេសុ

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ សុបដិបន្នោ

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ ស្វាក្ខាតោ

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ ឥតិបិ សោ

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ នមោ តស្ស

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ សគ្គេ កាមេ

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ គាថាអញ្ជើញទេវតា

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ ពាហុំ ៩

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ ពាហុំ ៨

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ ពាហុំ ៧

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ ពាហុំ ៦

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ ពាហុំ ៥

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ ពាហុំ ៤

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ ពាហុំ ៣

ភាណវារៈ

ប្រែលោតសព្ទ ពាហុំ ២