Category: បរាភវសូត្រប្រែ

បរាភវសូត្រប្រែ

សរុបសេចក្តីបរាភវសូត្រស្តីពីហេតុនៃសេចក្តីវិនាស ១២ យ៉ាង

បរាភវសូត្រប្រែ

ប្រែលោតប្រយោគ បរាភវសូត្រ ១២

បរាភវសូត្រប្រែ

ប្រែលោតប្រយោគ បរាភវសូត្រ ១១

បរាភវសូត្រប្រែ

ប្រែលោតប្រយោគ បរាភវសូត្រ ១០

បរាភវសូត្រប្រែ

ប្រែលោតប្រយោគ បរាភវសូត្រ ៩

បរាភវសូត្រប្រែ

ប្រែលោតប្រយោគ បរាភវសូត្រ ៨

បរាភវសូត្រប្រែ

ប្រែលោតប្រយោគ បរាភវសូត្រ ៧

បរាភវសូត្រប្រែ

ប្រែលោតប្រយោគ បរាភវសូត្រ ៦

បរាភវសូត្រប្រែ

ប្រែលោតប្រយោគ បរាភវសូត្រ ៥

បរាភវសូត្រប្រែ

ប្រែលោតប្រយោគ បរាភវសូត្រ ៤

បរាភវសូត្រប្រែ

ប្រែលោតប្រយោគ បរាភវសូត្រ ៣

បរាភវសូត្រប្រែ

ប្រែលោតប្រយោគ បរាភវសូត្រ ២

បរាភវសូត្រប្រែ

ប្រែលោតប្រយោគ បរាភវសូត្រ ១