ប្រែសំនួនបាលី យេន ភគវា

  ប្រែសំនួនបាលី អញ្ជតរា ទេវតា, យេន ភគវា, តេនុបសង្កមិ ។ ១.ប្រែលោតសព្ទ អញ្ជតរា ទេវតា​ រីទេវតា ១​ អង្គ ភគវា​ រីព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ វសតិ តែងប្រថាប់នៅ យេន = យត្ថ ទិសាភាគេ ក្នុងចំណែកនៃទិសណា ឧបសង្កមិ ចូលទៅហើយ

Read more

វិធីប្រែបាលី៣

៥.បទទាក់ទងនឹងបទប្រធាន បានដល់ បទវិសេសនៈរបស់បទប្រធាន ដូចតទៅនេះ គុណនាម ដូចជា កុសលោ បុរិសោ រីបុរស ឈ្លាស សង្ខ្យាគុណនាម ដូចជា ឯកោ ថេរោ រីព្រះថេរៈ ១ រូប វិសេសនសព្វនាម ដូចជា អយំ បុគ្គលោ រីបុគ្គល នេះ នាមកិតក៍ដែលជាគុណនាម សមាសគុណនាម

Read more

វិធីប្រែបាលី២

៣.បទកាលសត្តមី កាលសត្តមី បានដល់ នាមសព្ទដែលទាក់ទងនឹងកាល វេលា សម័យដែលចុះសត្តមីវិភត្តិ ដូចជា តស្មឹ កាលេ ក្នុងកាលនោះ ឬ ចុះបច្ច័យក្នុងនាម ដូចជា តទា ក្នុងកាលនោះ ឥទានិ ក្នុងកាលនេះ អជ្ជ ក្នុងថ្ងៃនេះ ស្វេ ក្នុងថ្ងៃស្អែក អថ គ្រានោះ ជាដើម បើនិបាតដើមសេចក្តីនិងកាលសត្តមីមកព្រមគ្នា

Read more

វិធីប្រែបាលី១

សេចក្តីសង្កេតមុនប្រែបាលីជាសម្រាយ ចូរសង្កេតមើលក្នុងប្រយោគដែលត្រូវប្រែនោះថាជាវាចកអ្វីក្នុងចំណោមវាចកទាំង ៥ ជាបទកិរិយាអាខ្យាតឬបទកិរិយាក្រិតក៍ ។ វាចកទាំង ៥ នោះមានធាតុផ្សំសំខាន់អ្វីខ្លះ? ប្រយោគដែលត្រូវប្រែនោះមានលេខក្រៅដល់ណា ឬ មានលេខក្នុងឬទេ ។ មានខ្លឹមសារប៉ុន្មានសង្កាត់ គួរប្រែសង្កាត់ណាមុនតាមវិធីប្រែបាលី ។ បទកិរិយាអាខ្យាត ឬ បទកិរិយាក្រិតក៍នោះជាកាលអ្វី អតីត បច្ចុប្បន្ន ឬ អនាគត ។ ពាក្យថា ប្រយោគ

Read more