តើយើងបានទទួលអ្វីពីថ្ងៃវិសាខបូជានេះ?

បានទទួលអ្វីពីថ្ងៃវិសាខបូជា? ថ្ងៃវិសាខបូជាប្រារព្ធដល់ថ្ងៃប្រសូត ត្រាស់ដឹង និង បរិនិព្វាន ព្រះពុទ្ធជាមនុស្សមានអត្តសញ្ញាណពិតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តជាង ២ ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយ ។ ព្រះអង្គជាមនុស្សមានសាច់ឈាម គឺ ការកើត ចាស់ ឈឺ ស្លាប់ ដូចមនុស្សទូទៅដែរ ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់មួយ គឺ ព្រះអង្គមិនបណ្តោយឲ្យការកើតជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គអសារបង់ឥតប្រយោជន៍នោះទេ ព្រះអង្គអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតដល់ក្លាយជាអ្នករកឃើញធម្មោសថព្យាបាលរោគកើត ចាស់ ឈឺ ស្លាប់ ដែលមនុស្សសម័យមុន ៗ

Read more