សំណេរកូដអាស្រ័យសារពើវត្ថុក្នុងភាសា Java 8 (OOP)

javaoop1

សំណេរកូដអាស្រ័យសារពើវត្ថុក្នុងភាសា Java 8 (OOP)

ទំហំទិន្នន័យ គឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់កំណត់តម្លៃឲ្យដល់តួទុកតម្លៃ បើកំណត់តម្លៃហួសទំហំទិន្នន័យ ហៅថា overflow(តម្លៃហួសកម្រិត) ដូចជា short ទំហំរបស់វាត្រឹម 32767 បើកំណត់លើសពីនេះ ក៏កើត overflow  ឧ

short sum = 32660; // នៅក្នុងកម្រិតដែលប្រើបាន

Short sum = 332544; // កើត overflow ព្រោះហួសទំហំទិន្នន័យដែលកំណត់

2.floating point ទិន្នន័យប្រភេទចំនួនទសភាគ

ទិន្នន័យប្រភេទចំនួនទសភាគជាទិន្នន័យតួលេខដែលមានតម្លៃជាទសភាគ ចែកជា ២ យ៉ាង គឺ

float1

float f1 = 234.5f; // តម្លៃ 234.5 ទុកក្នុងតួទុកតម្លៃ f1 ជាទិន្ននិ័យប្រភេទ float (ចំណួនទសភាគ) តួ f នៅខាងចុងតួលេខ សម្គាល់ថាជាលេខទសភាគ float

double d1 = 123.4; // តម្លៃ 123.4 ទុកក្នុងតួទុកតម្លៃ d1 ជាទិន្នន័យប្រភេទ double (ចំណួនទសភាគ) មិនមាន d នៅក្រោយក៏បាន

double d1 = 123.4d // តម្លៃ 123.4 ទុកក្នុងតួទុកតម្លៃ d1 ជាទិន្នន័យប្រភេទ double (ចំណួនទសភាគ) តួ d នៅខាងចុងតួលេខ សម្គាល់ថាជាលេខទសភាគ double.

 

ក្នុងភាសា Java តួទុកតម្លៃ(variable) ចែកជា ៣ ប្រភេទ គឺ

១. តួទុកតម្លៃក្នុងកិរិយា(method) ហៅថា   local variable

 

២. តួទុកតម្លៃក្នុងនាម(class) ហៅថា instance variable

 

៣. តួទុកតម្លៃបែបថេរ  ហៅថា static variable

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.