អូបាម៉ាភាសិតា

obama_speech

ឯកាធិបោ ហិ មនុស្សប្បដិឃាតប្បច្ចយោ ហោតិ ។ សោ ចិរំ កត្វា សត្តឹ បរិរក្ខិតុំ ន សក្កោតិ, មនុស្សកាយំ ពន្ធាបេតុំ សក្កោតិ, នេវ បន មនុស្សចិន្តនំ ពន្ធាបេតុំ, បវត្តិឃោសកគណំ អភិបាលេតុំ ចេវ  អត្តនោ ​ច រដ្ឋវាសី អភូតំ ​ វទិតុំ ​ សក្កោតិ, នេវ បន អភូតំ ភូតំ កាតុំ ។

ជនផ្តាច់ការជាដើមចមនៃចលនាបដិវត្តន៍បង្ហូរឈាម, មិនអាចរក្សាអំណាចឲ្យស្ថិតស្ថេរ បានទេ, អាចឃុំខ្លួនមនុស្សបាន ប៉ុន្តែមិនអាចឃុំឧត្តមគតិមនុស្សបានទេ អាចគ្រប់គ្រង ព័ត៌មាន ភូតភរកុហកពលរដ្ឋខ្លួនបាន ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើពាក្យកុហកឲ្យជាពាក្យពិតបានទេ ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.