ប្រវត្តិភាសា JAVA

jamesgosling

Java គឺ អ្វី?

Java ជាភាសាសរសេរកូដកុំព្យូទ័រ បង្កើតដោយលោក James Gosling នៃក្រុមហ៊ុន Sun Microsystems  នៅឆ្នាំ ១៩៩៥  គាត់ត្រូវការឲ្យអ្នកសរសេរកូដសរសេរម្តងប្រើបានគ្រប់របាប់(Platform) (Write Once, Run Anywhere WORA ) និង ប្រើជំនួសភាសា C++ ដែលស្មុគស្មាញ, ដំបូងឡើយ  គាត់ដាក់ឈ្មោះថា Oak ជាឈ្មោះដើមឈើនៅក្បែរកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ ក្រោយមកទើបផ្តូរឈ្មោះជា Java ដែលជាឈ្មោះរបស់កាហ្វេ ។

java

loading…

ចំណុចលេចធ្លោរបស់ភាសា Java គឺ សរសេរកូដអាស្រ័យលើសារពើវត្ថុដែលកើតមានពិតនៅក្នុងលោក   បានដល់ Object-Oriented Programming (OOP) សំំណេរកូដអាស្រ័យសារពើវត្ថុ ។

ការសរសេរកូដបែប OOP នោះប្រកបដោយ  នាមសព្ទ(Class)  គុណសព្ទ (Attribute) និង កិរិយាសព្ទ (Method) ស្រដៀងនឹងភាសាមនុស្ស ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.