ឈ្មោះបទប្រធានក្នុងវាចកៈទាំង ៥

១.បឋមាវិភត្តិ សម្ពន្ធចូលនឹងកិរិយា

ជាបទប្រធានមានឈ្មោះហៅផ្សេង ៗ គ្នាក្នុងវាចកៈទាំង ៥ ​​ដូចតទៅ

១.ជាបទប្រធានក្នុងកត្តុវាចកៈ ហៅថា សុទ្ធកត្តា, សយកត្តា, អភិហិតកត្តា

-បទកិរិយាធំ                            ហៅថា​ អាខ្យាតបទ កត្តុវាចកៈ / កិតបទ កត្តុវាចកៈ

២.ជាបទប្រធានក្នុងប្រយោគកិរិយាបធានន័យ ហៅថា បកតិកត្តា

-បទកិរិយាធំ                     ហៅថា កិរិយាបធាននយៈ​ (ត្វា-បច្ច័យ)

៣.ជាបទប្រធានក្នុងហេតុកត្តុវាចកៈ ហៅថា ហេតុកត្តា

-បទកិរិយាធំ                            ហៅថា អាខ្យាតបទ ហេតុកត្តុវាចកៈ / កិតបទ ហេតុកត្តុវាចកៈ

៤. ជាបទប្រធានក្នុងកម្មវាចកៈ ហៅថា វុត្តកម្មៈ

-បទកិរិយាធំ                            ហៅថា អាខ្យាតបទ កម្មវាចកៈ / កិតបទ កម្មវាចកៈ

៥.ជាបទប្រធានក្នុងហេតុកម្មវាចកៈ  ហៅថា​ វុត្តកម្មៈ

៦. ជាបទប្រធានក្នុងភាវវាចកៈ ហៅថា អនភិហិតកត្តា

-បទកិរិយាធំ               ហៅថា អាខ្យាតបទ ភាវវាចកៈ / កិតបទ ភាវភាវចកៈ

៧.ជាបទប្រធានក្នុងប្រយោគលិង្គត្ថៈ ហៅថា លិង្គត្ថៈ

៨.ជាបទប្រធានក្នុងប្រយោគឧបមាលិង្គត្ថៈ ហៅថា ឧបមាលិង្គត្ថៈ

៩.តុំ-បច្ច័យ ចុះក្នុងអត្ថបឋមាវិភត្តិ ហៅថា តុមត្ថកត្តា

១០. ប្រែថា ឲ្យជា ហៅថា វិកតិកម្មៈ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.