កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ១៦

pol_pot_died

1998 – Prince Ranariddh is tried in his absence and found guilty of arms smuggling, but is then pardoned by the king.
អដ្ឋនវុតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តវស្សេ រណឫទ្ធិ នាម រាជបុត្តោ បរម្មុខា វិចារិតដ្តោ  ហុត្វា អាវុធវាណិជ្ជាយ ទិដ្ឋាបរាធោ,  បច្ឆា រញ្ញា ទិន្នាភយោ អហោសិ ។     
– ឆ្នាំ 1998 : ព្រះអង្គម្ចាស់រណឫទ្ធិត្រូវបានកាត់ទោសដោយ អវត្ដមាន(កំបាំងមុខ) ហើយបានរកឃើញ ថាមានទោសពីបទរត់ពន្ធអាវុធ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកត្រូវបានលើកលែងទោសដោយព្រះមហាក្សត្រ ។
1998 April – Pol Pot dies in his jungle hideout.
អដ្ឋនវុតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តវស្សស្ស  បន ចិត្តមាសេ ប៉ុល ពត នាម បុរិសោ វនសណ្ឌេ និលីយនដ្ឋានេ កាលមកាសិ ។
ឆ្នាំ 1998 ខែមេសា – ប៉ុល ពត បានស្លាប់នៅកន្លែងលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃ ។

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.