កាន់តែសន្ទនាកាន់តែរលាយ

eu_pic2016

កម្មវិធីរួមគ្នាបំផ្លាញជាតិ
បើមន្រ្តីខ្មេរខ្លះមិនស្មោះត្រង់នឹងជាតិសាសន៍ខ្លួនផង សន្ទនាយូរទៅ
ដូចជាមានវិបត្តិបណ្ដើរៗ

វប្បធម៌សន្ទនាយូរៗទៅគឺ
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងជាប់គុកតែខ្មែរ
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងរលាយព្រៃឈើ
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងរលាយគរុភណ្ឌជាតិ
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងរលាយរ៉ែ
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងរលាយភ្នំ
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងចេញបាតដៃទី៣
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងរលាយដីរាស្រ្ត
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងរាស្ត្ររត់ចោលស្រុក
ស្វែងរកចំណី
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងយួននៅគ្រប់តំបន់
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងសមាគមយួនពេញប្រទេស
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងបិតសិទ្ធិរាស្ត្រឈឹង
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងរាស្ត្រយំស្វេរ
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងអស់ព្រៃឡុងរលីង
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងមានមនុស្សឆ្កួតពេញស្រុក
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងនៅតែកញ្ជះបរទេសដដែល
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងរលាយមច្ឆាជាតិ
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងរលាយសត្វព្រៃ
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងគីមីពេញស្រុក
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងរោគមហារីកស្ទើរគ្រប់កន្លែង
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងសាលាបាលិបិតជិតអស់
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងកើតក្រសួងរាប់ភ្លេច
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងស្រាពេញប្រទេស
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងកូនខ្មែរញៀនថ្នាំរាប់មិនអស់
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងប្រជាជនបាត់មនសិការជាតិ
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងរីកចម្រើនយួនចិនថៃ
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងរលាយដីស្ដាត
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងបនល្បែងស្រីស្រាKTV
ពេញក្រុង
សន្ទនាចុះសន្ទនាឡើងរលាយ ។ល។

 

ដោយ Rith Sorangsey

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.