កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ១១

hunsen_became_pm1985

1985 – Hun Sen becomes prime minister. Cambodia is plagued by guerrilla warfare. Hundreds of thousands become refugees.
បញ្ចអសីតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ ហ៊ុន សែន នាម បុរិសោ រដ្ឋមន្តីនំ នាយកោ អហោសិ ។ កម្ពុជារដ្ឋំ និលីនយោធានំ យុទ្ធករណេន បីឡិតមហោសិ  ។ អនេកសតា មនុស្សា បលាយិនោ អហេសុំ ។
– ឆ្នាំ 1985 លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្រ្តី។ កម្ពុជាត្រូវបានញាំញីដោយសង្គ្រាមទ័ពព្រៃ។ មនុស្សរាប់រយពាន់នាក់បានក្លាយជាជនភៀសខ្លួន។

 

viet_withdraw1

1989 – Vietnamese troops withdraw. Hun Sen tries to attract foreign investment by abandoning socialism. The country is re-named the State of Cambodia. Buddhism is re-established as the state religion.
នវអសីតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ អណ្ណាមិកយោធា អត្តនោ វិជិតំ គមឹសុ ។ ហ៊ុន សែន នាម បុរិសោ សង្គមិកលទ្ធឹ បហាយ វិទេសិកំ ធនយោគំ បលោភេតុំ  វាយមិ ។ រដ្ឋស្ស កម្ពុជារដ្ឋន្តិ នាមំ បុន កតមហោសិ ។  ពុទ្ធសាសនំ រដ្ឋិកសាសនដ្ឋានេ បុន បតិដ្ឋាបិតមហោសិ ។
ឆ្នាំ 1989 – កងទ័ពវៀតណាមបានដកចេញ។ លោកហ៊ុនសែនព្យាយាមទាក់ទាញវិនិយោគបរទេសដោយការបោះបង់ចោលរបបសង្គមនិយម ។ ប្រទេសនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះជាថ្មីថា រដ្ឋកម្ពុជា ។ ព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញជាសាសនារបស់រដ្ឋ ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.