កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ១០

un_seat2

1981 – The pro-Vietnamese Kampuchean People’s Revolutionary Party wins parliamentary elections. The international community refuses to recognize the new government.
ឯកអសីតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ អណ្ណាមត្ថាយ កម្ពោជិកបដិវត្តនភូតោ បជាបក្ខោ រដ្ឋសភាយ ឆន្ទទានំ លភិ ។ នានារដ្ឋិកសហគមោ សម្បតិជាតំ រដ្ឋាភិបាលំ សញ្ជានិតុំ បច្ចក្ខាសិ ។
ឆ្នាំ 1981 – បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាដែលកាន់ជើងវៀតណាមបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសភា ។ សហគមន៍អន្តរជាតិបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះ។

un_seat1
The government-in-exile, which includes the Khmer Rouge and Sihanouk, retains its seat at the United Nations.
វិប្បវាសី រដ្ឋាភិបាលោ, យោ រត្តខេមរយោធសីហនុបរិយាបន្នោ ហោតិ, សហបជាជាតិយា សមាគមេ អត្តនោ អាសនំ គណ្ហិ ។
រដ្ឋាភិបាលនិរទេសដែលរួមទាំងខ្មែរក្រហមនិងសីហនុ, រក្សាកៅអីរបស់ខ្លួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.