ស្តាយមានច្រើនន័យ!

bird2 bird1

ស្តាយមានច្រើនន័យ !
១: ស្តាយដែលគ្មានគូ
២: ស្តាយដែលមានគូ
៣: ស្តាយដែលកើតជាមនុស្សមិនពេញលក្ខណសម្បត្តិ
៤: ស្តាយដែលមិនអាចហៅពេលវេលាឲ្យវិលវិញ
៥: ស្តាយចំពោះទង្វើនិងសម្តីដែលជ្រុលហួស
៦: ស្តាយដែលមិនបានស្វែងយល់ពីខ្លួនឯង
៧: ស្តាយដែលមិនបានសិក្សាធម៌
៨: ស្តាយដែលមិនអាចជ្រើសរើសយកសុភមង្គលពិតបាន
៩: ស្តាយដែលមិនបានព្យាយាមរំលត់អវិជ្ជា
១០: ស្តាយដែលមិនបានរស់នៅតាមដែលខ្លួនចង់បាន !
ស្តាយ ស្តាយ ស្តាយ ជារឿងពិតរបស់មនុស្ស តើធ្វើដូចម្តេចទើបកុំឲ្យស្តាយ?

 

By De Lux Teng

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.