យួនគាំទ្រការដកអភ័យឯកសិទ្ធិ

yuan_voice

អណ្ណាមិកា, យេ កម្ពុជារដ្ឋេ វសន្តិ, កឹម សុខា ភវតោ អភយតុទ្ធរណំ បដិសុណន្តិ ។

យួនដែលរស់នៅប្រទេសខ្មែរគាំទ្រការដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោក កឹម សុខា ។

តេ កិរ អណ្ណាមសមាគមស្ស ភាគិនោ ហោន្តិ, តេសំ អកម្ពោជិកតាយ កម្ពុជាកិច្ចស្ស អន្តរា ន អាគច្ឆេយ្យុំ ។

បានឮថា ពួកគេជាសមាជិករបស់សមាគមវៀតណាម មិនគួរលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្មែរទេ ព្រោះមិនមែនជាខ្មែរ ។

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.