កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ១

sihanouk_king

1863 – Cambodia becomes a protectorate of France. French colonial rule lasts for 90 years.
ពុទ្ធបរិនិព្វានតោ បដ្ឋាយ ចតុស្សតាធិកានំ ទ្វិន្នំ សហស្សានមុបរិ សត្តមស្ស សំវច្ឆរស្សច្ចយកាលេ  ហិ កម្ពុជារដ្ឋំ បារាំងរដ្ឋស្ស អាណាធីនំ ជាតំ ។ បារាំងរដ្ឋាណានិគមប្បសាសនំ  នវុតិវស្សានិ បវត្តតិ ។
ឆ្នាំ 1863 – ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជារដ្ឋក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំង។ ការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមបារាំងមានរយៈពេល 90 ឆ្នាំ។

Sub - German troops marching through occupied Warsaw during World War Two, Poland, circa 1939. (Photo by FPG/Getty Images)

Sub – German troops marching through occupied Warsaw during World War Two, Poland, circa 1939. (Photo by FPG/Getty Images)

1941 – Prince Norodom Sihanouk becomes king. Cambodia is occupied by Japan during World War II.

ពុទ្ធបរិនិព្វានតោ បដ្ឋាយ ចតុស្សតាធិកានំ ទ្វិន្នំ សហស្សានមុបរិ បញ្ចាសីតមស្ស សំវច្ឆរស្សច្ចយកាលេ ហិ នរោត្តមោ សីហនុ រាជកុមារោ រជ្ជំ ការេសិ.
កម្ពុជារដ្ឋំ, ទុតិយលោកសង្គាមេ វត្តមានេ, ជប៉ុនរដ្ឋេន បរិគ្គហិតំ.
ឆ្នាំ 1941 – ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុបានក្លាយទៅជាស្ដេច ។ កម្ពុជាត្រូវបានកាន់កាប់ដោយជប៉ុនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី II ។

Facebook Comments