សព្ទភាសាខ្មែរដែលប្រើនៅពេលសម្ពន្ធ

សព្ធភាសាខ្មែរដែលប្រើនៅពេលសម្ពន្ធ

ប្រើសព្ទថា “ របស់, នៃ”  នៅពេលសម្ពន្ធជាមួយនឹងបទតទៅនេះ

១.វិសេសនៈ    ឧ.​ អយំ វិសេសនៈ របស់ ធម្មទេសនា

២.អព្ភន្តរកិរិយា  ឧ. អាគច្ឆន្តោ អព្ភន្តរកិរិយា របស់ សោ

៣.ឥត្ថម្ភូតៈ   ឧ.  មនសា ឥត្ថម្ភូតៈ របស់ បុគ្គលោ

ប្រើសព្ទថា ” ចូលនឹង ” នៅពេលសម្ពន្ធជាមួយនឹងពាក្យតទៅនេះ

១.ច-សព្ទ

២.វា-សព្ទ

៣.អបិ-សព្ទ

៤.ឯវ-សព្ទ

៥.នាម-សព្ទ

៦.សហត្ថតតិយា

ក្រៅពីនេះប្រើសព្ទថា “ ក្នុង ”  ទាំងអស់ ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.