វិធីសម្ពន្ធ

នៅពេលត្រូវការសម្ពន្ធ ត្រូវសង្កេតលំដាប់សព្ទដូចតទៅនេះ

១.អាលបនៈ

២.និបាតដើមសេចក្តី ឬ កាលសត្តមី

៣.បទវិសេសនៈរបស់ប្រធាន

៤.ប្រធាន

៥.មុខ្យកិរិយា ឬ កិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគ ឬ កិរិយាធំ

៦.សម្ពន្ធទៅតាមលំដាប់រហូតដល់ចប់ប្រយោគ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.