អ្នកងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គម

kw

នៅក្នុងសង្គមខ្មែរដ៏ផុយស្រួយ ពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈងាយ នឹងរងគ្រោះដោយភាព អយុត្តិធម៌ពីបណ្ដាក្រុមអ្នកមានអំណាចកំពូល។ មិនថាថ្ងៃនេះយើងគឺជានរណានោះឡើយ ព្រោះថ្ងៃស្អែកយើងមិនដឹងទេថានឹងមានរឿងអយុត្តិធម៌ណាមួយកើតឡើយចំពោះយើង។

សង្គមខ្មែរមិនអាចចាត់ទុកជាសង្គមដ៏សុខសាន្តបានទេ ព្រោះថាអ្នកមានអំណាច និងអ្នកមានទ្រព្យរស់នៅដោយគ្មានក្ដីស្ងប់ក្នុងចិត្ត រីឯអ្នកក្ររស់នៅរង់ចាំតែថ្ងៃស្លាប់មកដល់។

ជនដែលងាយនឹងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតគឺជនដែលមានយសសក្តិ និងទ្រព្យសម្បត្តិ ហើយបើជនទាំងនោះមិនមានទស្សនៈវិស័យនៃការផ្លាស់ប្ដូរទេ នោះគ្រោះអាសន្នទាំងឡាយនឹងមកដល់ពួកគេនៅថ្ងៃណាមួយដោយចៀសពុំរួចឡើយ។

ដោយ Khmer Washington

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.