ឲ្យអំណាចដល់នាយទាហាន(ថៃ)

soldierth1

រាជការយោធាថៃឡង់បានប្រកាសឲ្យសិទ្ធិអំណាចដល់នាយទានហានថៃមានអំណាចធ្វើជាប៉ូលីសចាប់ចង ដាក់គុកឃុំខ្លួន ចោទប្រកាន់ និងលុកចូលឆែកផ្ទះសម្បែងដោយមិនចាំបាច់មានដីកាពីតុលាការឡើយ។ នេះជាការប្រកាសប្រើអំណាចយោធាលុកចូលក្នុងសង្គមថៃស្រដៀងសម័យហលួង ភិបុ៊ន សុងក្រាម (វិបុលសង្គ្រាម) នាទសវត្សឆ្នាំ ១៩៣០ និងឆ្នាំ ១៩៤០ ដែរ។ វាគឺជាការប្រើអំណាចសឹកខាងយោធាត្រួតត្រាលើប្រជាជនសុីវិលថៃ។ ការប្រើអំណាចនេះ ទំនងជាមានពរសព្វសាធុការពីកៅអីលឿង។

ដោយ James Sok

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.