ប្រឌិតរឿងចោទថា​ រនុកក្នុង

techo_rid_sar_keng_side1.jpg

បន្ទាប់ ហោ ណាំហុង ហ៊ុន សែន ចាប់ផ្តើមធ្វើក ស ខេង តាមរយៈការប្រឌិតរឿងចោទថាជា រនុកក្នុង មិនយូទេដល់វេន សុខ អាន ហើយ ។ និយាយរួមអ្នកដែលដឹងរឿង ហ៊ុន សែន ក្បត់ជាតិ គឺ ហ៊ុន សែន និងកំចាត់ចោលបំបិទភស្តុតាងទាំងអស់ ។

ដោយ Chham Chhany

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.