ចែកទានដល់ក្មេង ៗ

darasorn1

ម្តាយខ្ញុំនិងខ្ញុំផ្សំគំនិតគ្នានឹងប្រមូលក្មេងក្រីក្រក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំ ដើម្បីចែកទាន និងសម្លៀកបំពាក់អបអរឆ្នាំថ្មីជានិមិត្តរូបនៃក្តីស្រឡាញ់ ពង្រីកសីលធម៌សង្គម និងគុណធម៌។ ខ្ញុំមិនមានទ្រព្យស្តុកស្តម គ្រាន់តែខ្ញុំមិនចាំទាល់តែមានព្រោះយើងមិន ដឹងថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានអ្វីកើតឡើង។ ខ្ញុំធ្វើទានរៀងរាល់ឆ្នាំ សម្រាប់ចាស់ៗ តែលើកនេះបូកក្មេងៗគំនិតពីម្តាយ។ យើងមិនអាចធ្វើជាមួយមនុស្ស ១ នគរ តែធ្វើជាមួយអ្នកនៅជិតដៃ តិចតួច ជាការចូលរួមមួយ។ សីលធម៌ជាប្រភពអហិង្សា។ ប្តូរ!

darasorn2

 

darasorn3

ដោយ Dara Sorn

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.