loading...

គោលសម្ពន្ធ ៦ ៖ ឆដ្ឋីវិភត្តិ ចុះក្នុងអត្ថ ៦ យ៉ាង សម្ពន្ធចូល នាម ឬ កិរិយានាម

១.នៃ, របស់ ជាប់ដោយភាពជាម្ចាស់ ហៅថា សាមីសម្ពន្ធ

loading...

២.នៃ ជាប់ដោយភាពជាម្ចាស់នៃកិរិយាអាការចូលនឹងភាវៈ ស័ព្ទ ពួកភាវតទ្ធិត ត្ត,តា បច្ច័យជាដើម ហៅថា ភាវាទិសម្ពន្ធ

៣.នៃ ជាប់ដោយពួក បន​ ហ្វូង ក្រុម ហៅថា សមុហសម្ពន្ធ

៤.នៃចំណោម ជាសំណុំផ្តុំគ្នាដែលត្រូវញែកចេញ  ហៅថា និទ្ធារណ (មាន និទ្ធារណីយ ទទួល) ។

៥.នាពេល ជាប្រធានក្នុងប្រយោគជ្រែក ហៅថា អនាទរ (មាន​ អនាទរកិរិយា  ទទួល) ។

៦.នូវ កាច់ឆដ្ឋីវិភត្តិជាទុតិយា ព្រោះ ណ្វុ តុ យុ បច្ច័យក្នុងនាមកិតកៈ ហៅថា ឆដ្ឋីកម្ម

loading...

 

 

Facebook Comments

loading...