ប្រែលោត​ប្រយោគ នមោ

****************

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស

នមោ រីការអោនក្រាបបង្គំ មេ នៃខ្ញុំព្រះករុណា (អត្ថុ) ចូរមាន ភគវតោ ដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាគ តស្ស នោះ អរហតោ ជាអ្នកសមគួរដល់ការក្រាបថ្វាយបង្គំ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ទ្រង់បានត្រាស់ដឹងដោយល្អដោយព្រះអង្គឯង

សម្ពន្ធ

នមោ សយកត្តា ក្នុង អត្ថ្ៗ អាខ្យាតបទ កត្តុវាចក មេ សាមីសម្ពន្ធ ក្នុង នមោ តស្ស ក្ដី អរហតោ ក្ដី សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ក្ដី វិសេសន នៃភគវតោ ៗ សម្បទាន ក្នុង អត្ថុ

សម្ពន្ធបាលី

នមោតិ បទំ អត្ថូតិ បទេ សយកត្តា, អត្ថូតិ បទំ នមោតិ បទស្ស អាខ្យាតបទំ កត្តុវាចកំ, មេតិ បទំ នមោតិ បទេ សាមិសម្ពន្ធោុ, តស្សាតិ វា អរហតោតិ វា សម្មាសម្ពុទ្ធស្សាតិ វា បទំ ភគវតោតិ បទេ វិសេសនំ, ភគវតោតិ បទំ អត្ថូតិ បទេ សម្បទានំ ។

អ្នកប្រែ ៖ ព្រះមហាឆុងសុង

Facebook Comments