ប្រជាធិបតេយ្យមិនសុក្រិត

aung_san_suu_kyi_word

I’ve always tried to explain democracy is not perfect but it gives you a chance to shape your own destiny.

បជាធិបតេយ្យំ ន សម្បុណ្ណំ ហោតីតិ អាវិភាវេតុំ វាយមាមិ, តំ បន សយំ និយតឹ និម្មិណិតុំ ឱកាសំ ទេតិ.

នាងខ្ញុំព្យាយាមអធិប្បាយថា ប្រជាធិបតេយ្យមិនសុក្រិតទេ ប៉ុន្តែវាឲ្យឱកាសសាងវាសនាដោយខ្លួនឯងបាន ។

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.