ស្រីមុំបង្ហាញការពិត

together_we_can

ស្រី មុំ នាម កញ្ញា , យា​ កឹម សុខា នាម បុរិសស្ស ជារីតិ ចោទិតា ហោតិ, ពុធវារេ យថាភូតំ អត្តនោ កថាវត្ថុំ ទេសេសិ.

កញ្ញា ស្រី មុំ ដែលគេចោទថាជាស្រីកំណាន់របស់លោក កឹម សុខា បានចេញមកបង្ហាញការពិតនៅថ្ងៃពុធនេះ ។

សា Facebook នាម ភិត្តិយំ អត្តនោ ឆាយារូបំ សម្បដិច្ឆិ, កឹម សុខា នាម បន បុរិសេន សទ្ធឹ សិនេហបដិពន្ធនំ បច្ចក្ខាសិ.

នាងទទួលស្គាល់រូបថតរបស់ខ្លួនលើជញ្ជាំង Facebook ប៉ុន្តែបដិសេធទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោក កឹម សុខា ។

two_party

បាកដសច្ចតោ បន បច្ឆា បាបជនា, យេ បជាបក្ខឆាយាយ ចេវ គណ្ឌិបក្ខឆាយាយ ច ហេដ្ឋា បដិសល្លីយន្តិ, អតិមត្តំ មង្កុភាវំ បដិលភឹសុ.

ក្រោយពីការពិតត្រូវបានបង្ហាញ ក្រុមជនខិលខូចដែលជ្រក​ក្រោមផ្លាក​បក្សប្រជាជននិងបក្សជួង បានរងសេចក្តីអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំង ។

បជាបក្ខោ ហិ គណ្ឌិបក្ខោ ច ឯកតោ ហុត្វា សិនេហការណំ អារព្ភ កឹម សុខា នាម បុរិសំ វិគរហឹសុ.

សូមជម្រាបថា​ បក្សប្រជាជននិងបក្សជួងបានសហការគ្នាវាយប្រហារលោក កឹម សុខា​ទាក់ទងនឹងរឿងស្នេហា ។

អន្តោរដ្ឋេបិ  ទូរទស្សនយន្តានិ ស្រី មុំ នាម កញ្ញាយ យថាភូតកថាវត្ថុទេសនំ ន បត្ថរឹសុ.

ចំណែកខាងទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសមិនបានផ្សាយការបង្ហើបបង្ហាញរឿងពិតរបស់កញ្ញា ស្រី មុំ ទេ ។

local_tv

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.