ជួងបែក គណ្ឌិ ភិជ្ជិ

ldp_bell_broken

ខឹម វាសនា​ នាម បុរិសស្ស គណ្ឌិ អត្ថិ.

លោក ខឹម វាសនា​មានជួងមួយ ។

គណ្ឌិ ហិស្ស អតិវិយ បិយា ហោតិ មនាបា.

មែនពិត គាត់ស្រឡាញ់ជួងនោះខ្លាំងណាស់ ។

ldp_mem_7

អចិរាតីតេ បនស្ស គណ្ឌិ ភូមិយំ បតិត្វា ពហុធា ភិជ្ជិ.

ប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មី ៗ នេះ ជួងរបស់គាត់បានធ្លាក់ចុះលើផែនដីហើយបែកជាច្រើនបំណែក ។

cpp_supporter3

សម្ពហុលា​ ហិ មនុស្សា តស្សា ភិជ្ជនសទ្ទំ សុណឹសុ.

ក៏មនុស្សជាច្រើនបានឮសំឡេងបែកនៃជួងនោះ ។

សិប្បនិម្មិតា ឯសាតិ ឧទានេត្វា ខឹម វាសនា​ នាម បុរិសោ សិប្បនិម្មិតគណ្ឌឹ គហេត្វា តំ​ ន បុនាយតឹ អាកោដេយ្យាតិ កថំ សមុដ្ឋាបេសុំ.

ពួកគេឧទានឡើងថា នុះជាជួងក្លែងក្លាយ ហើយសន្ទនាគ្នាថា លោក ខឹម វាសនា មិនត្រូវកាន់ជួងក្លែងក្លាយហើយដំតទៅទៀតទេ ។

ldp_mem_6

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.