គាំងបេះដូងខណៈបើកយន្តហោះ

saudia_pilot

សាឧឌីរដ្ឋេ កិរ អញ្ញតរោ អាកាសយានបាជកោ អន្តលិក្ខេ អាកាសយានំ បាជេន្តោ អផន្ទិតេន ហទយេន ខិប្បមេវ កាលមកាសិ.

បានឭថា នៅប្រទេសសាឧឌី អ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់ខណៈកំពុងបើកយន្តហោះនៅ​លើវេហាស៍បានគាំងបេះដូងស្លាប់ភ្លាម ។

អាកាសយានំ បន សោត្ថិនា អាកាសយានដ្ឋានំ ឱតរិ.

ប៉ុន្តែយន្តហោះបានចុះចតកាន់អាកាសយានដ្ឋានដោយសុវត្ថិភាព ។

អាគតដ្ឋាន : Metro

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.