បុរសចិត្តមោហ៍ចង់ដុតខ្លួនឯង

burning_self

មោហចិត្តោ កិរ បុរិសោ បរស្ស បគុយ្ហវត្ថូនំ អនារោចនតាយ អត្តានំ ទហិតុំ បត្ថេតិ.
បានឭមកថា បុរសចិត្តមោហ៍ចង់ដុតខ្លួនឯងព្រោះអ្នកដទៃមិនប្រាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួន ។
សោ បជាបក្ខស្ស សន្តិកា វេតនំ គណ្ហតិ មញ្ញេ. បុរសនោះទំនងជាទទួលប្រាក់ឈ្នួលពីបក្សប្រជាជន ។
តស្មា សោ អនោត្តប្បំ យំ វា តំ វា កិច្ចំ ករោតិ.
ព្រោះហេតុនោះ គេទើបធ្វើរឿងឆ្កួត ៗបានដោយឥតអៀនខ្មាស ។

យោ ខលុ អត្តានំ ទហិតុំ បត្ថេតិ, សោ គណ្ឌិបក្ខស្ស សមាជិកោ ហោតិ.

បានឭថា បុរសដែលត្រូវការដុតខ្លួនឯងនោះ ជាសមាជិកបក្សជួង ។

sreybekkha

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.