បុរសជាតិស៊ីរៀ ២ នាក់ ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក ៤ ឆ្នាំ

syrian_men

ស៊ីរៀរដ្ឋេ  ហិ វិនិច្ឆយាមច្ចា  អាឡាន់កើឌីទារកមរណំ អារព្ភ ទ្វិន្នំ បុរិសានំ  ទណ្ឌំ បណេត្វា  តេ ពន្ធនាគារេ ចតូនិ សំវច្ឆរានិ  ពន្ធាបេសុំ.

ក៏ចៅក្រមប្រទេសស៊ីរៀបានកាត់ទោសបុរស ២ នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ ៤ ឆ្នាំ​ ទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ក្មេងប្រុស អាឡាន់ កើឌី

តេ  នាវាយ មនុស្សវាណិជ្ជំ ករឹសុ.

បុរស ២ នាក់នោះធ្វើជំនួញជួញដូរមនុស្សតាមនាវា ។

តស្មា  អាឡាន់កើឌីទារកោ ឩមិយា បវាហិតតាយ សមុទ្ទតីរេ មតោ.

ព្រោះហេតុនោះ ក្មេងប្រុសអាឡាន់ កើឌី ទើបស្លាប់លើច្រាំងសមុទ្រ ព្រោះត្រូវរលក​បោក់ផាត់ ។

alan_kurdi

ទារកមរណរូបំ, សំវច្ឆរេ អតិក្កន្តេ, សង្គមិកជាលេ បត្ថរិ.

រូបភាពនៃការស្លាប់របស់ក្មេងប្រុសបានផ្សាយចេញទៅពេញបណ្តាញសង្គមក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ  ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.