រៀនបាលីតាមរូបភាព ៣

រៀនបាលីតាមរូបភាព ៣

បច្ចេកសព្ទ

សប្បោ បុំ. ពស់

សប្បោ នរំ ឌំសតិ ។ ពស់ចឹកមនុស្ស ។

កុម្ភីលោ បុំ. ក្រពើ

កុម្ភីលោ បោក្ខរណីយំ ឧបវសតិ ។

ក្រពើរស់នៅក្នុងស្រះ ។

នង្គុដ្ឋំ នបុំ. កន្ទុយ

សុនខោ នង្គុដ្ឋំ ចាលេតិ

ឆ្កែបក់កន្ទុយ ។

សុនខោ បុំ. ឆ្កែ

ទីឃគីវមិគោ បុំ. ក្តាន់កវែង

ទីឃគីវមិគោ បសុយ្យានេ បោសិតោ

ក្តាន់កវែងត្រូវគេចិញ្ចឹមនៅក្នុងសួនសត្វ ។

សត្តោ បុំ. សត្វ

សត្តោ ភូមិយំ ចរតិ

សត្វដើរលើដី ។

គជោ បុំ. ដំរី

គជោ ហត្ថំ ចាលេតិ

ដំរីយោលប្រមោយ ។

លូតិកា ឥ. ពីងពាង

លូតិកា ជាលំ ពន្ធតិ

ពីងពាងរាយសំណាញ់ ។

ជលមហិសោ បុំ. ក្របីទឹក

ជលមហិសោ ឧទកកីឡំ កីឡតិ

ក្របីទឹកចូលចិត្តលេងទឹក ។

 

Facebook Comments