រៀនបាលីតាមរូបភាព ២

 

បសុយ្យានំ នបុំ. សួនសត្វ

មណ្ឌូកោ បុំ.កង្កែប

ព្យគ្ឃោ បុំ. ខ្លាធំ

ធេនុ ឥ. គោទឹកដោះ

កុក្កុដោ បុំ. មាន់

សកុណោ បុំ. ចា​ប

អស្សោ បុំ. សេះ

គោឡិកា ឥ. ជីងចក់

អជោ បុំ. ពពែ

មេសោ បុំ. ចៀម

មូសិកា ឥ. កណ្តុរ

កាទម្ពោ បុំ. ទា

មកដោ បុំ. ស្វា

ខ្ញុំទៅលេងសួនសត្វនៅថ្ងៃអាទិត្យ ។

១.អាទិច្ចវារេ ទវាយ បសុយ្យានំ គច្ឆាមិ ។

២.អាទិច្ចវារេ សត្តានំ ទស្សនត្ថាយ បសុយ្យានំ គច្ឆាមិ ។​

កតិឃដិកា ភន្តេ? ម៉ោងប៉ុន្មាន?  លោក !

បញ្ចឃដិកា អាវុសោ

ម៉ោង ៥ ​ទាន ! ។

អម្ភោ  = Hello សួស្តី

សោភន្តេ ភវតុ ។ លាសិនហើយ Good Bye ។

អរុណេ សោត្ថិ = អរុណសួស្តី Good morning

អបរណ្ហេ សោត្ថិ = ទិវាសួស្តី  Good afternoon

សាយណ្ហេ សោត្ថិ = សាយណ្ហសួស្តី  Good evening

រត្តិយំ សោត្ថិ = រាត្រីសួស្តី  Good night

 

loading…
Facebook Comments