ប្រវត្តិសង្ខេបព្រះតេជគុណ សំ ប៊ុនធឿន

%e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9e%94%e1%9f%8a%e1%9e%bb%e1%9e%93%e1%9e%92%e1%9e%bf%e1%9e%932

សំ ប៊ុនធឿន នាម ថេរំ អារព្ភ សង្ខេបត្ថោ

កុមារ សំ ប៊ុនធឿន កើតនៅថ្ងៃទី ១៨ មីនា ១៩៥៧ នៅភូមិរកាកោង ឃុំរកាកោង ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល ។

កម្ពុជារដ្ឋេ ហិ សំ ប៊ុនធឿន នាម កុមារោ កណ្តាលបទេសេ  មុខកំពូលជនបទេ រកាកោងនិគមេ រកាកោងគាមេ សត្តបញ្ញាសុត្តរនវគ្រិស្តវស្សសតាធិកសហស្សកាលេ ផគ្គុណមាសស្ស  អដ្ឋារសមទិនេ ជាតោ ។

%e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9e%94%e1%9f%8a%e1%9e%bb%e1%9e%93%e1%9e%92%e1%9e%bf%e1%9e%931

នៅឆ្នាំ ១៩៨០ នៅពេលអាយុ ២៤ ឆ្នាំ បានបួសជាសាមណេរនៅវត្តកែវមណីជោតិ ភូមិរកាកោង ឃុំរកាកោង ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល ។

អសីតយុត្តរនវគ្រិស្តវស្សសតាធិកសហស្សកាលេ ហិ ចតុវីសតិវស្សិកោ ហុត្វា កណ្តាលបទេសេ  មុខកំពូលជនបទេ រកាកោងនិគមេ រកាកោងគាមេ កែវមណីជោតិវិហារេ សាមណេរោ ហុត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជ្ជិ ។  

%e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9e%94%e1%9f%8a%e1%9e%bb%e1%9e%93%e1%9e%92%e1%9e%bf%e1%9e%934

នៅឆ្នាំ ១៩៨១ នៅពេលអាយុ ២៥ ឆ្នាំ បានបួសជាភិក្ខុនៅវត្តឃោសិតារាម ឃុំស្តៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ។

ឯកាសីតយុត្តរនវគ្រិស្តវស្សសតាធិកសហស្សកាលេ ហិ បញ្ចវីសតិវស្សិកោ ហុត្វា កំពង់ចាមបទេសេ កងមាសជនបទេ ស្តៅនិគមេ ឃោសិតារាមេ ភិក្ខុ ហុត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជ្ជិ ។  

ព្រះឧបជ្ឈាយ៍បានឲ្យបព្វជិតនាមថា កេតុធម្មោ

បព្វជិតនាមមស្ស  កេតុធម្មោតិ កតមហោសិ ។

ហេតុអ្វីបានជាបួស?

កស្មា បព្វជ្ជិ?

ព្រោះជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យតាំងពីកុមារ ។

កុមារកាលេ រតនត្តយេ បសន្នចិត្តតាយ ។

ព្រះអង្គជាអ្នកត្រេកអរក្នុងវិបស្សនាធុរៈ ឈ្លាសក្នុងលទ្ធិខ្លួននិងអ្នកដទៃ ជាពហូសូត ត្រូវមហាជនគោរពបូជាច្រើន ។

សោ វិបស្សនាធុររតោ  សកសមយបរសមយកោវិទោ  ពហុស្សុតោ   មហាជនេន ច យេភុយ្យេន គរុកតោ អហោសិ បូជិតោ ។

ព្រះតេជគុណ សំ ប៊ុនធឿនត្រូវបានធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី ៨ កុម្ភៈ ២០០៣ ដោយចោរអនាមិក នៅវត្តលង្កា ក្រុងភ្នំពេញ ។

ចតុម្មុខនគរេ បន សំ ប៊ុនធឿន នាម ថេរោ តយុត្តរទ្វេគ្រិស្តវស្សសហស្សកាលេ មាឃមាសស្ស អដ្ឋមទិនេ លង្ការាមេ អញ្ញាតកចោរេន មារិតោ ។

សពរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានតម្កល់ក្នុងទូកញ្ចក់អស់ ១៣ ឆ្នាំ ឯវត្តអដ្ឋរស្ស ហើយត្រូវបានបូជានៅថ្ងៃទី ៣ ធ្នូ ២០១៦ ។

មតសរីរមស្ស អដ្ឋរស្សវិហារេ កាចមញ្ជូសេ ឋបិតំ ហុត្វា   សោឡសុត្តរទ្វេគ្រិស្តវស្សសហស្សកាលេ មិគសិរមាសស្ស តតិយទិនេ ឈាបិតមហោសិ ។

%e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9e%94%e1%9f%8a%e1%9e%bb%e1%9e%93%e1%9e%92%e1%9e%bf%e1%9e%933

មានមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមពិធីបូជាសពរបស់ព្រះអង្គ ។

សម្ពហុលា មនុស្សា ថេរស្ស មតសរីរឈាបនដ្ឋានមគមឹសុ ។

loading…
Facebook Comments