មានដំណឹងថា ប្រទេសថៃមានព្រះរាជាអង្គទី ១០

vijiralongkorn05

មានដំណឹងថា ប្រទេសថៃមានព្រះរាជាអង្គទី ១០ ។

ថៃរដ្ឋេ ហិ ទសមោ រាជា អហោសិ ។

vijiralongkorn02

រាជកុមារ ឈ្មោះ វជិរាលង្ករណ៍ ដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ភូមិពលរាជាបានទទួលពាក្យយាងដើម្បីរាជសម្បត្តិនៅថ្ងៃទី ១ ធ្នូ ២០១៦ នេះ

យោ ហិ វជិរាលង្ករណោ នាម រាជកុមារោ ភូមិពលរញ្ញោ បុត្តោ ហោតិ សោ សោឡសគ្រិស្តវស្សាធិកទ្វេគ្រិស្តវស្សសហស្សកាលេ កត្តិកមាសស្ស បឋមទិនេ រជ្ជារាធនមធិវាសេសិ ។

vijiralongkorn04

ព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យក្រោយពីព្រះរាជបិតាសោយព្រះទិវង្គត ។

សោ បិតុមរណតោ បច្ឆា រជ្ជំ ការេសិ ។

vijiralongkorn03

សូមជម្រាបថា ព្រះរាជបិតារបស់ព្រះអង្គសោយទិវង្គតនៅថ្ងៃទី ១៣ តុលា ២០១៦ ។

បិតា ហិស្ស  សោឡសគ្រិស្តវស្សាធិកទ្វេគ្រិស្តវស្សសហស្សកាលេ ភទ្ទបទមាសស្ស តេរសមទិនេ  កាលមកាសិ ។

vijiralongkorn06

ព្រះអង្គក្លាយជារជ្ជកាលទី ១០ នៃរាជវង្សចក្រី ។

សោ ចក្កិស្ស រាជវំសស្ស ទសមោ រាជា ជាតោ ។

vijiralongkorn01

ក៏ក្នុងកាលនោះ ព្រះអង្គបានត្រាស់ថា
ខ្ញុំសូមទទួលពាក្យយាងរបស់លោកដើម្បីបន្តព្រះរាជបណិធានរបស់ព្រះបិតា និងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនថៃទាំងពួង
តទា ហិ សោ អាហ
“អហំ បិតុនោ រាជបណិធាយ សាតច្ចកិរិយាយ ចេវ សព្វទយ្យបជាយ ហិតាយ ច តុម្ហាកំ និមន្តនំ អធិវាសេមីតិ” ។
ព្រះអង្គមានព្រះបរមាភិធេយ្យគ្រងរាជ្យថា
ព្រះមហាវជិរាលង្ករណបតិន្រ្ទទេព្យវរាង្កូរ
មហាវជិរាលង្ករណបតិន្ទោ ទេវវរង្កុរោ រាជាតិ រជ្ជេ កតាភិធានោ អហោសិ ។
vijiralongkorn07


loading…
Facebook Comments