យោធាវៀតណាមមកគោរពសពប្តីម៉ែន សំអន

maensom_on5

អណ្ណាមិកា​ ហិ យោធា,  យេ បជាបក្ខសហាយកា​ ហោន្តិ,  ម៉ែន សំអន នាម បាទបរិចារិកាយ សាមិកស្ស មតសរីរស្ស វន្ទនកិច្ចំ កាតុមាគមឹសុ ។

យោធាវៀតណាមដែលជាមិត្ររបស់បក្សប្រជាជន បានមកគំនាប់សពប្តីរបស់ជំទាវម៉ែន សំអន ។

maensom_on8

 

តស្មឹ ខណេយេវ ហ៊ុន សែន នាម រដ្ឋមន្តីនំ នាយកោ បិយោ មេ សហាយោ មតោតិ អស្សូនិ បវត្តេសិ ។

នៅពេលនោះ នាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានសម្រក់ទឹកភ្នែកដោយយល់ថា មិត្រសម្លាញ់​របស់​ខ្លួន​បានស្លាប់ហើយ ។

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.