កម្មវិធីសិក្សាភាសាបាលីនៅថៃ(1)

pali_grammar_1

កម្រិតឬថ្នាក់នៃការសិក្សាភាសាបាលី ហៅថា ប្រយោគ ឧ. ប្រយោគ ១ បានដល់ កម្រិតទី ១ ឬ ថ្នាក់ទី ១ ប្រយោគ ២ បានដល់ កម្រិតទី ២ ឬ ថ្នាក់ទី ២ ជាដើម សរុបទាំងអស់មាន ៩ ប្រយោគ គឺ មាន ៩ កម្រិត ឬ ៩ ថ្នាក់   កម្មវិធីសិក្សាកំណត់យកគម្ពីរថ្នាក់អដ្ឋកថា ដែលអធិប្បាយព្រះត្រៃបិដកជាគោលតាមលំដាប់ពីងាយទៅពិបាក   គឺ

១.ប្រយោគ ១- ២ កំណត់ឲ្យទន្ទេញចាំគោលវេយ្យាករណ៍ទាំង ៤ ភាគ ប្រែធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១-៤ ដោយព្យញ្ជនៈ(សទ្ទត្ថន័យ) និង ដោយអត្ថ(វោហារត្ថន័យ)

pali_grammar_2

១.បាលីវេយ្យាករណ៍ : សមញ្ញាភិធាន និង សន្ធិ  តែងដោយសម្តេចព្រះមហាសមណចៅ ក្រុមព្រះញាវជិរញាណវរោរស

២.បាលីវេយ្យាករណ៍ : វចីវិភាគទី ២ នាម និង អព្យយសព្ទ តែងដោយសម្តេចព្រះមហាសមណចៅ ក្រុមព្រះញាវជិរញាណវរោរស

៣.បាលីវេយ្យាករណ៍ : វចីវិភាគ សមាស និង តទ្ធិត តែងដោយសម្តេចព្រះមហាសមណចៅ ក្រុមព្រះញាវជិរញាណវរោរស

៤.បាលីវេយ្យាករណ៍ : វចីវិភាគ ភាគទី ២ អាខ្យាត និង កិតកៈ តែងដោយសម្តេចព្រះមហាសមណចៅ ក្រុមព្រះញាវជិរញាណវរោរស

dhammapada_pali_1

៥.ធម្មបទដ្ឋកថា  បឋមោ ភាគោ   អដ្ឋកថាអធិប្បាយសុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ធម្មបទ តែងដោយព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ

៦.ធម្មបទដ្ឋកថា  ទុតិយោ ភាគោ   អដ្ឋកថាអធិប្បាយសុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ធម្មបទ តែងដោយព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ

dhammapada_pali_3

៧.ធម្មបទដ្ឋកថា  តតិយោ ភាគោ   អដ្ឋកថាអធិប្បាយសុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ធម្មបទ តែងដោយព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ

៨.ធម្មបទដ្ឋកថា  ចតុត្ថោ ភាគោ   អដ្ឋកថាអធិប្បាយសុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ធម្មបទ តែងដោយព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ

២.ប្រយោគ ៣ កំណត់ឲ្យចាំនិងយល់គោលវេយ្យាករណ៍ទាំង ៤ ភាគ ប្រែធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ៥-៨ ដោយព្យញ្ជនៈ(សទ្ទត្ថន័យ) និង ដោយអត្ថ(វោហារត្ថន័យ) វាក្យសម្ពន្ធតាមធម្មបទដ្ឋកថាភាគ ៥-៨

១.បាលីវេយ្យាករណ៍ : សមញ្ញាភិធាន និង សន្ធិ

២.បាលីវេយ្យាករណ៍ : វចីវិភាគទី ២ នាម និង អព្យយសព្ទ

៣.បាលីវេយ្យាករណ៍ : វចីវិភាគ សមាស និង តទ្ធិត

៤.បាលីវេយ្យាករណ៍ : វចីវិភាគ ភាគទី ២ អាខ្យាត និង កិតកៈ

៥.ធម្មបទដ្ឋកថា  បញ្ចមោ ភាគោ ប្រែដោយព្យញ្ជនៈនិងអត្ថ

៦.ធម្មបទដ្ឋកថា  ឆដ្ឋោ ភាគោ ប្រែដោយព្យញ្ជនៈនិងអត្ថ

៧.ធម្មបទដ្ឋកថា  សត្តមោ ភាគោ ប្រែដោយព្យញ្ជនៈនិងអត្ថ

៨.ធម្មបទដ្ឋកថា  អដ្ឋមោ ភាគោ ប្រែដោយព្យញ្ជនៈនិងអត្ថ

៩.វាក្យសម្ពន្ធ  តាមធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ៥

១០.វាក្យសម្ពន្ធ  តាមធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ៦

១១.វាក្យសម្ពន្ធ  តាមធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ៧

១២.វាក្យសម្ពន្ធ  តាមធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ៨

១៣.បុព្វភាគ កែអក្សរដែលវិញ្ញាសាសរសេរខុសឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអក្សរសម័យ ។

 

loading…

៣.ប្រយោគ ៤ កំណត់ឲ្យប្រែដោយអត្ថតែម្យ៉ាង និង តែងសម្រាយជាមាគធី

១.មង្គលត្ថទីបនី ភាគទី ១ ប្រែដោយអត្ថ

២.ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគទី ១ តែងសម្រាយជាមាគធី

 

Facebook Comments