ដឹងទេថាប្រជានិករ Asean មានប៉ុន្មាន?

asean_flags

ស្ថិតិឆ្នាំ ២០១៤

ប្រជានិករអាស៊ានមានចំនួន 636,512,723 លាននាក់ ឬ ស្មើ 8.85 % របស់ប្រជានិករសកលលោក ។ បណ្តាប្រទេសទាំង ១០ ប្រទេសឥណ្តូនេស៊ីមានប្រជានិករច្រើនជាងគេ គឺ 253,609,643 នាក់ និង ប្រទេសព្រុយណេមានប្រជានិករតិចជាងគេ គឺ 422,675 នាក់ ។

១.ប្រទេសឥណ្តូនេស៊ី

 • ប្រជានិករ : 253,609,643 នាក់
 • ភាគច្រើនកាន់សាសនាឥស្លាម

២.ប្រទេសហ្វីលិពីន

 • ប្រជានិករ : 107,668,231  នាក់
 • ភាគច្រើនកាន់សាសនាគ្រិស្ទាន

៣.ប្រទេសវៀតណាម

 • ប្រជានិករ : 93,421,835 នាក់
 • ភាគច្រើនកាន់សាសនាពុទ្ធ

៤.ប្រទេសថៃ

 • ប្រជានិករ : 67,741,401  នាក់
 • ភាគច្រើនកាន់សាសនាពុទ្ធ

៥.ប្រទេសភូមា (ម្យានម៉ា)

 • ប្រជានិករ : 55,746,253 នាក់
 • ភាគច្រើនកាន់សាសនាពុទ្ធ
loading…

៦.ប្រទេសម៉ាឡេសៀ

 • ប្រជានិករ : 30,073,353 នាក់
 • ភាគច្រើនកាន់សាសនាឥស្លាម

៧.ប្រទេសកម្ពុជា

 • ប្រជានិករ : 15,458,332 នាក់
 • ភាគច្រើនកាន់សាសនាពុទ្ធ

៨.ប្រទេសលាវ

 • ប្រជានិករ : 6,803,699 នាក់
 • ភាគច្រើនកាន់សាសនាពុទ្ធ

៩.ប្រទេសសិង្ហបុរី

 • ប្រជានិករ : 5,567,301 នាក់
 • ភាគច្រើនកាន់សាសនាពុទ្ធ

១០.ប្រទេសព្រុយណេ

 • ប្រជានិករ : 422,675 នាក់
 • ភាគច្រើនកាន់សាសនាឥស្លាម

asean

Facebook Comments