ដើម្បីការពារទុច្ចរិត ពេលប្រឡង ត្រូវស្រាតចេញ

india1

ភារតរដ្ឋស្ស ហិ រដ្ឋពិហារេ ឯកូនសដ្ឋយុត្តរសតាធិកសហស្សមត្តា យោធាបេក្ខា និវាសិតអន្តោវសនេហិ អជ្ឈោកាសេ ញាណភូមឹ វីមំសន្តិ ។

នៅរដ្ឋពិហារនៃប្រទេសឥណ្ឌា បេក្ខជនជាទាហានប្រមាណជា ១១៥៩ នាក់ប្រឡងកម្រិតប្រាជ្ញានៅកណ្តាលវាលដោយទាំងស្លៀកខោខ្លី ។

វីមំសនកាលេ កិរេតំ ទុច្ចរិតំ និវារេតុំ កតំ ហោតិ.

បានឮថា​ ការធ្វើបែបនោះនៅពេលប្រឡង គឺ ធ្វើឡើងដើម្បីការពារទុច្ចរិត ។

india2

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.