ឥម = នេះ This

ឯត = នោះ  That

អយំ ហោតិ.   បុំ, ឥ. ប្រែថា នេះ…ជា

ឯសោ ហោតិ. បុំ ប្រែថា នោះ…ជា

ឯសា ហោតិ. ឥ.  នោះ…ជា

ឥមេ ហោន្តិ. បុំ. ប្រែថា ​ទាំងនេះ…..ជា​

ឥមា​ ហោន្តិ.  ឥ. ប្រែថា ទាំងនេះ………ជា

ឯតេ ហោន្តិ បុំ. ប្រែថា​ ទាំងនោះ…………..ជា

ឯតា ហោន្តិ ឥ. ប្រែថា​ ទាំងនោះ…………ជា

អត្ថិ មាន  There is.  Have

សន្តិ មាន There are.  Have

នត្ថិ មិនមាន  There is not. Have not

ន សន្តិ  There are not.  Have not

This is my son. ​អយំ មម បុត្តោ ហោតិ. នេះជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ ។

That is his daughter.  ឯសា តស្ស ធីតា ហោតិ. នោះជាកូនស្រីរបស់គាត់ ។

These are our sons. ឥមេ អម្ហាកំ បុត្តា ហោន្តិ. ទាំងនេះជាកូនប្រុសរបស់យើង

Those are their daughters. ឯតា តេសំ ធីតរោ ហោន្តិ.  ទាំងនោះជាកូនស្រីរបស់ពួកគេ ។

បុត្តោ មេ អត្ថិ. ខ្ញុំមានកូនប្រុស ។  I have a son.

ធីតា មេ នត្ថិ. ខ្ញុំមានកូនស្រី I have a daughter

គេហេ មនុស្សា សន្តិ. មានមនុស្សច្រើននៅក្នុងផ្ទះ There are men in the house.

គេហេ មនុស្សា ន សន្តិ. មិិនមានមនុស្សច្រើនទេនៅក្នុងផ្ទះ There are not men in the house.

Facebook Comments