បឋមភូមិកំ សិក្ខាគារំ សាលាបឋមសិក្សា

tiger_cage_school

ព្យគ្ឃបញ្ជរោតិ កតនាមំ ហិ បឋមភូមិកំ សិក្ខាគារំ  អូរសម្រិលនិគមេ ច សំឡូតជនបទេ ច បាត់ដំបងបទេសេ ច តិដ្ឋតិ.

សាលាបឋមសិក្សាទ្រុងខ្លាតាំងនៅក្នុងឃុំអូរសម្រិល ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.