សំណេរកូដអាស្រ័យសារពើវត្ថុក្នុងភាសា Java 9 (OOP)

java

សំណេរកូដអាស្រ័យសារពើវត្ថុក្នុងភាសា Java 9 (OOP)

៣.ទិន្នន័យប្រភេទអក្ខរៈ (Character)

ទិន្នន័យប្រភេទអក្ខរៈជាទិន្នន័យដែលមានប្រវែងអក្ខរៈ ១ តួ ប្រើក្រឡា(space)ក្នុងអង្គចំណាំ ២ បៃ (byte) ក្នុង ១ អក្ខរៈ អាចរក្សាទុកទិន្នន័យបាន ៦៥៥៣៦ អក្ខរៈ បានដល់ អក្ខរៈ a តូច ដល់ z តូច; A ធំ ដល់ Z ធំ; តួលេខ ០ ដល់ ៩;  និង និមិត្តសញ្ញាផ្សេង ៗ ដូចជា + – * / ជាដើម

ឬថា អក្ខរៈ ក ដល់ ំ

ស្រៈ ា ដល់ ុះ ជាដើម

តួលេខ ០ ដល់ ៩

និង វណ្ណយុត្តិផ្សេង ៗ ទៀត

 

 

javaoop1

៤.ទិន្នន័យប្រភេទតក្កៈ (Boolean)

ទិន្នន័យប្រភេទតក្កៈជាទិន្នន័យដែលមានតម្លៃជាតក្កៈ គឺ តម្លៃពិត(True ពិត) និង តម្លៃមិនពិត(False កាឡៃ) Ex.

True = ពិត

False = កាឡៃ, មិនពិត

៥.ទិន្នន័យប្រភេទសេចក្តី (String )

ទិន្នន័យប្រភេទសេចក្តីចាត់ជាចង្កោមអក្សរ(array of chars) ព្រោះសេចក្តីនីមួយ ៗ ត្រូវប្រកបដោយអក្សរជាច្រើនរៀងតភ្ជាប់គ្នា ដូចជា មនុស្ស ប្រកបដោយអក្សរ ម + ន + ុ + ស+្ + ស រួមចូលគ្នាទាំងអស់ ហៅថា String (សេចក្តី, ចង្កោមអក្សរ) ការប្រកាសតួទុកតម្លៃរបស់ស្ត្រិង(string) មាន ៤ បែប គឺ

១. ប្រកាសតួទុកតម្លៃហើយទើបកំណត់តម្លៃឲ្យតួទុកតម្លៃនោះជាក្រោយ ដូចជា

២.កំណត់តម្លៃឲ្យតួទុកតម្លៃរបស់ string តែម្តង ដូចជា

៣.ប្រកាសតួទុកតម្លៃជារូបបែបសាងសព្វនាម(object)ចម្លងមកពីនាម(class)ហើយទើបកំណត់តម្លៃឲ្យជាក្រោយ ដូចជា

// name ចាត់ជា object(សព្វនាម); string ចាត់ជា class (នាម)

៤.កំណត់តម្លៃឲ្យសព្វនាមរបស់នាមនោះតែម្តង ដូចជា

ការតភ្ជាប់សេចក្តីចាប់ពី ២ សេចក្តីឡើងទៅ ហៅថា String Concatenation (វចនសន្ធិ)

៦.តម្លៃថេរ (constant)

តម្លៃថេរ ចាត់ជាតម្លៃទិន្នន័យជាក់លាក់ណាមួយដែលកំណត់ឡើងដោយមិនមានការកែប្រែ ក្នុងភាសា Java ប្រើពាក្យ final នាំមុខប្រភេទទិន្នន័យតួលេខជាចំណួនគត់(integer) ឬ ចំណួនទសភាគ(floating point)  ដូចជា

oop1

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.