វិធីតែងកិរិយា ហុ-ធាតុ

 

ហុ ធាតុ ប្រែថា​ គឺ ជា​ នៅ

ប្រយោគបែប

អហំ អម្ហិ. =  I am.

អហំ ហោមិ. = I am.

អហំ ភវាមិ.   = I am.

ត្វំ អសិ. =  You are.

ត្វំ ហោសិ.   =  You are.

ត្វំ ភវសិ.  = You are.

សោ ហោតិ. = He is.

សោ ភវតិ. = He is.

សា ហោតិ. = She is.

សា ភវតិ. = She is.

តំ ហោតិ. = It is.

តំ ភវតិ. = It is.

មយំ អម្ហ. = We are.

មយំ ហោម. = We are.

មយំ ភវាម. = We are.

តុម្ហេ អត្ថ. = You are.

តុម្ហេ ហោថ.  = You are.

តុម្ហេ ភវថ. = You are.

តេ ហោន្តិ. = They are.

តេ ភវន្តិ.  = They are.

តា ហោន្តិ. = They are.

តា ភវន្តិ. = They are.

តានិ ហោន្តិ. = They are.

តានិ ភវន្តិ. = They are.

  1. តែងវិកតិកត្តា(complement) ជានាមសព្ទ

អហំ សិស្សោ អម្ហិ.  I am a pupil.

ប្រែលោតប្រយោគ word-by-word translation

អហំ រីខ្ញុំ អម្ហិ រមែងជា​ សិស្សោ ជាសិស្ស ។

សម្ពន្ធ syntax

អហំ សយកត្តា ក្នុង អម្ហិ ៗ អាខ្យាតបទ កត្តុវាចកៈ សិស្សោ វិកតិកត្តា ក្នុង អម្ហិ ។

ប្រែរៀងសេចក្តី literal translation 

ខ្ញុំជាសិស្ស ។

អហំ សិស្សោ ហោមិ. I am a pupil.

អំហំ សិស្សោ ភវាមិ.I am a pupil.

2. តែងវិកតិកត្តា(complement) ជាគុណនាម

អហំ ទក្ខោ អម្ហិ.  ទក្ខោ = ឈ្លាស ឆ្លាត clever  ខ្ញុំ រមែងជា​ ជាអ្នកឈ្លាស ។

3. តែងជាមួយនឹងអាធារៈ(locative)

អហំ ឧគ្គហគព្ភេ អម្ហិ. ខ្ញុំ នៅ ក្នុងបន្ទប់រៀន.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.