ប្រែលោតសព្ទ អទាសិ មេ

   pchumben1

តិរោកុឌ្ឌគាថា

អទាសិ មេ អកាសិ មេ                     ញាតិ មិត្តា សខា ច មេ

បេតានំ ទក្ខិណំ ទជ្ជា                       បុព្វេ កតមនុស្សរំ  ។

ន ហិ រុណ្ណំ វា សោកោ វា                 យា វញ្ញា បរិទេវនា

ន តំ បេតានមត្ថាយ                         ឯវំ តិដ្ឋន្តិ ញាតយោ  ។

អយញ្ច ខោ ទក្ខិណា                        ទិន្នា សង្ឃម្ហិ សុបតិដ្ឋិតា      

ទីឃរត្តំ ហិតាយស្ស                         ឋានសោ ឧបកប្បតិ ។

                    សោ ញាតិធម្មោ ច អយំ និទស្សិតោ

                     បេតាន  បូជា ច កតា ឧឡារា

                     ពលញ្ច ភិក្ខូនមនុប្បទិន្នំ

                     តុម្ហេហិ បុញ្ញំ បសុតំ អនប្បកន្តិ ។

 ( បុគ្គលោ រីបុគ្គល ) អនុស្សរំ កាលរលឹកឃើញ កតំ នូវឧបការៈដែលគេធ្វើហើយ បុព្វេ ក្នុងកាលមុនថា ( អយំ ជនោ រីជននេះ ) អទាសិ បានឱ្យហើយ ( ឥទំ វត្ថុំ នូវរបស់នេះ ) មេ ដល់អញ អកាសិ បានធ្វើហើយ ( ឥទំ កិច្ចំ នូវកិច្ចនេះ ) មេ ដល់អញ ( អយំ ជនោ រីជននេះ ) ហោតិ រមែងជា ញាតិ ច  ជាញាតិផង មិត្តា ច ជាមិត្តផង សខា ច ជាសំឡាញ់ផង មេ របស់អញ ឥតិ ដូច្នេះ ទជ្ជា គប្បីឱ្យ ទក្ខិណំ នូវទក្ខិណា បេតានំ (ជនានំ ចំពោះជនទ.) ដែលស្លាប់ទៅហើយ ។

យំ រុណ្ណំ វា រីការយំឯណាក្ដី យោ សោកោ វា រីការសោកសៅឯណាក្ដី យា អញ្ញា បរិទេវនា វា រីការខ្សឹកខ្សួលដទៃឯណាក្ដី ( តំ រុណ្ណាទិកិច្ចំ រីកិច្ចមានការយំជាដើមនោះ បុគ្គលេន គឺបុគ្គល ) ន ហិ ( កាតព្វំ ) មិនគប្បីធ្វើឡើយ តំ កិច្ចំ រីកិច្ចនោះ ន ហោតិ រមែងមិនមាន អត្ថាយ ដើម្បីប្រយោជន៍ បេតានំ (ជនានំ ដល់ជនទ.)ដែលស្លាប់ទៅហើយ ញាតយោ រីញាតិទ. តិដ្ឋន្តិ រមែងឋិតនៅ ឯវំ យ៉ាងនេះ ។

pchumben2

ក៏ ទក្ខិណា រីទក្ខិណា អយំ ខោ នេះឯង ទិន្នា ដែលអ្នកឱ្យហើយ សុប្បតិដ្ឋិតា ដែលអ្នកតម្កល់ទុកល្អហើយ សង្ឃម្ហិ ក្នុងសង្ឃ ឧបកប្បតិ រមែងសម្រេច ឋានសោ ដោយរួសរាន់ ហិតាយ ដើម្បីប្រយោជន៍ អស្ស បេតស្ស ដល់ជនដែលស្លាប់ទៅហើយនោះ ទីឃរត្តំ អស់កាលដ៏យូរ ។

សោ អយំ ញាតិធម្មោ និទស្សិតោ ច រីញាតិធម៌នេះ គឺអ្នកបានសម្ដែងហើយផង ឧឡារា បូជា បេតានំ កតា ច រីការបូជាដ៏ថ្លៃថ្លា គឺអ្នកបានធ្វើហើយ ដល់ជនទ.ដែលស្លាប់ទៅហើយផង ភិក្ខូនំ ពលំ អនុប្បទិន្នំ ច រីកម្លាំងកាយរបស់ភិក្ខុទ. គឺអ្នកបានបំពេញឱ្យហើយផង បុញ្ញំ រីបុណ្យ អនប្បកំ មិនមែនតិច តុម្ហេហិ គឺអ្នក បសុតំ សន្សំទុកហើយ ឥតិ ដូច្នេះឯង ។

ប្រែដោយព្រះមហាសុជាន កិត្តិសោភណោ មហា ៦ ប្រយោគ

កែសម្រួលដោយព្រះមហាភិរម្យ សុវណ្ណបញ្ញោ មហា ៨ ប្រយោគ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.