ប្រែលោតសព្ទ យំ កិញ្ចិ….

pali_translation

បត្តិទានគាថា

                      យំ កិញ្ចិ កុសលកម្មំ               កត្តព្វំ កិរិយំ មម

                     កាយេន វាចាមនសា             តិទសេ សុគតំ កតំ ។

                    យេ សត្តា សញ្ញិនោ អត្ថិ        យេ ច សត្តា អសញ្ញិនោ ។

                    កតំ បុញ្ញផលំ មយ្ហំ                 សព្វេ ភាគី ភវន្តុ តេ ។

                    យេ តំ កតំ សុវិទិតំ                  ទិន្នំ បុញ្ញផលំ មយា 

                    យេ ច តត្ថ ន ជានន្តិ                 ទេវា គន្ត្វា និវេទយុំ  ។

                    សព្វេ លោកម្ហិ យេ សត្តា        ជីវន្តាហារហេតុកា 

                    មនុញ្ញំ ភោជនំ សព្វេ               លភន្តុ មម ចេតសាតិ  ។

ប្រែលោតសព្ទ

កុសលកម្មំ រីអំពើជាកុសល យំ កិញ្ចិ ឯណាមួយ ហោតិ រមែងជា មម កត្តព្វំ កិរិយំ ជាអំពើដែលខ្ញុំគប្បីធ្វើ កាយេន ដោយកាយ វាចាមនសា ដោយវាចានិងចិត្ត ( តំ កុសលកម្មំ រីអំពើជាកុសលនោះ ) កតំ ដែលខ្ញុំធ្វើហើយ ហោតិ រមែងជា តិទសេ សុគតំ ជាអំពើនាំឱ្យកើតក្នុងឋានត្រៃត្រឹង្ស ។

យេ សត្តា សញ្ញិនោ អត្ថិ ច រីសត្វទ.ឯណា រមែងជា ជាអ្នកមានសញ្ញាក្ដី យេ សត្តា អសញ្ញិនោ អត្ថិ ច រីសត្វទ.ឯណា រមែងជា ជាអ្នកឥតសញ្ញាក្ដី តេ សត្តា រីសត្វទ. នោះ សព្វេ ទាំងអស់ ហុត្វា ជា ភាគី ជាអ្នកមានចំណែក ភវន្តុ ចូរសោយ បុញ្ញផលំ នូវផលនៃបុណ្យ មយ្ហំ កតំ ដែលខ្ញុំធ្វើហើយ តំ កុសលកម្មំ រីអំពើជាកុសលនោះ កតំ ដែលខ្ញុំធ្វើហើយ យេ សត្តេហិ គឺសត្វទ.ឯណា សុវិទិតំ ដឹងច្បាស់ហើយ ( តេ សត្តា រីសត្វទ.នោះ ភវន្តុ ចូរសោយ ) បុញ្ញផលំ នូវផលនៃបុណ្យ មយា ទិន្នំ ដែលខ្ញុំឱ្យហើយ ។

ចំណែកឯ តត្ថ សត្តេសុ បណ្ដាសត្វទ.នោះ យេ សត្តា រីសត្វទ.ឯណា ន ជានន្តិ រមែងមិនដឹង ទេវា រីទេវតាទ. គន្ត្វា ទៅហើយ និវេទយុំ គប្បីប្រកាសប្រាប់ ( តេសំ សត្តានំ ដល់សត្វទ.នោះ ) ។

យេ សត្តា រីសត្វទ.ឯណា សព្វេ ទាំងពួង លោកម្ហិ ក្នុងលោក ហុត្វា ជា អាហារហេតុកា  ជាអ្នកមានអាហារជាហេតុ ជីវន្តិ រមែងរស់នៅ ( តេ សត្តា រីសត្វទ.នោះ ) សព្វេ ទាំងអស់ លភន្តុ ចូរបាន ភោជនំ នូវភោជន មនុញ្ញំ ដ៏ជាទីគាប់ចិត្ត មម ចេតសា ដោយចិត្តរបស់ខ្ញុំ ឥតិ ដូច្នេះឯង។

ប្រែដោយព្រះមហាសុជាន កិត្តិសោភណោ មហា ៦ ប្រយោគ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.