គណ្ឌិបក្ខប្បមុខោ ប្រមុខបក្សជួង

khem_veasna_01

គណ្ឌិបក្ខប្បមុខោ ហិ បរិព្វាជកោ អរេ ថវិកាធរោ ​ចោរោតិ វាទេន សង្ឃំ បរិភាសតិ វា អក្កោសតិ វា.

បរិព្វាជកជាប្រមុខបក្សជួងជេរប្រទេចភិក្ខុសង្ឃដោយវាទៈថា អាចោរថង់យាម

យំ បក្ខប្បមុខេន វុត្តំ, តំ បរិវារស្ស សច្ចំ ហោតិ. 

ពាក្យដែលប្រមុខបក្សនិយាយ​  ចាត់ជា​ពាក្យ​ពិត​សម្រាប់អ្នកគាំទ្រ ។

តស្ស មរិចខេត្តំ ហោតិ.  សោ បរិវារធនំ និស្សាយ មរិចានិ រោបេតិ.

គាត់មានចម្កាម្រិចមួយ អាស្រ័យលុយរបស់អ្នកគាំទ្រគាត់ទើបដាំម្រិច ។

khemveasna_box1

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.