១.វេរញ្ជកណ្ឌ

loading...

១.អព្ភក្ខានកថា

២.កុក្កុដច្ឆាបកូបមាកថា

loading...

៣.តេវិជ្ជាកថា

៤.ឧបាសកត្តកថា

៥.ទុព្ភិក្ខកថា

៦.អចិរដ្ឋិតិកព្រហ្មចរិយកថា

៧.សិក្ខាបទប្បញ្ញត្យារម្ភកថា

loading...

៨.វេរញ្ជព្រាហ្មណនិវេសនគមនំ

Facebook Comments

loading...