វេយ្យាករណ៍បាលី

ពន្យល់ បចតិ យ៉ាងពិស្តារ

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ បាលីសមាទានសីល ៥

សម្ពន្ធទីបនី

សត្តមីវិភត្តិចុះក្នុងអត្ថ ១០ យ៉ាង

និទាន

ប្រវត្តិ មោរបរិត្ត ៖ ឧទេតយញ្ចក្ខុមា

ក្បួនប្រែបាលី

ការប្រែកិរិយាអាខ្យាត វត្តមានាវិភត្តិ

ប្រវត្តិសាស្រ្ត

ព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យអ្នកតែងគម្ពីរអភិធម្មត្ថសង្គហៈជាអ្នកណា?

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ៦ ៖ ឆដ្ឋីវិភត្តិ ចុះក្នុងអត្ថ ៦ យ៉ាង

ភាណវារៈ

ប្រវត្តិ​ នមោ និង ប្រែលោតប្រយោគ

វេយ្យាករណ៍បាលី

ស្វែងយល់អក្សរ ស្រៈ ព្យញ្ជនៈ​ ស័ព្ទ បទ ក្នុងភាសាបាលី

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ៥ ៖ បញ្ចមីវិភត្តិ ចុះក្នុងអត្ថ ៣ យ៉ាង

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ៤​ ៖ ចតុត្ថី ចុះក្នុងអត្ថ ៤ យ៉ាង

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ ៖ បាលីលើកសត្តាហៈ

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ៣ ៖ តតិយាវិភត្តិ ចុះ ក្នុងអត្ថ ៦ យ៉ាង

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ ៖ បាលីសម្តែងអាបត្តិ

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ២ ៖ ទុតិយាវិភត្តិ ចុះ ក្នុងអត្ថ ៦ យ៉ាង

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ១ ៖ បឋមាវិភត្តិ ចុះក្នុងអត្ថ ៦ យ៉ាង

វេយ្យាករណ៍បាលី

អាទេសៈ និង វិការៈ ផ្សេងគ្នា​ដូចម្តេច?

និទាន

ព្រះអាទិត្យចង់រៀបការ តែត្រូវបាន ប្រឆាំងដោយពួកកង្កែប

ក្បួនប្រែបាលី

ប្រែលោតប្រយោគ គាថាកង្កែប​ក្នុងអណ្តូង

ក្បួនប្រែបាលី

វិធីសង្កេតប្រយោគ ក្នុងធម្មបទដ្ឋកថា មុនចាប់ផ្តើមប្រែ

និទាន

រៀនមន្តប្រោសសត្វខ្លា តែមិនរៀនគាថា​ការពារខ្លួនឯង

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 26
  • Next →