ព័ត៌មាន

សិល្បៈ និង នយោបាយ ៖ សិល្បៈ ជាគ្រឿងល្បួងអារម្មណ៍ ចំណែកឯ នយោបាយ ជាសិល្បៈ នៃការដឹកនាំសង្គម

ធម្មបទដ្ឋកថា បាលី

ធម្មបទដ្ឋកថា បាលី ភាគ ១ ទំព័រ ៧ ដល់ ទំព័រ ១០

ធម្មបទដ្ឋកថា ១

ប្រែលោតប្រយោគអដ្ឋកថាធម្មបទ ភាគ ១ ទំព័រ ២៥

ក្បួនប្រែបាលី, ភាសាខ្មែរ

ឈ្វេងយល់ លេខក្នុង និង លេខក្រៅ ទាំងភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស និង​ បាលី

ភាសាខ្មែរ

យល់ភាសាខ្មែរអំពីស្រៈ​ េ

ធម្មបទដ្ឋកថា បាលី

ធម្មបទដ្ឋកថា បាលី ភាគ ១ ទំព័រ ៣ ដល់ ទំព័រ ៦

ធម្មបទដ្ឋកថា ១

ប្រែលោតប្រយោគអដ្ឋកថាធម្មបទ ភាគ ១ ទំព័រ ២៤

ធម្មបទដ្ឋកថា ១

ប្រែលោតប្រយោគអដ្ឋកថាធម្មបទ ភាគ ១ ទំព័រ ២៣

ធម្មបទដ្ឋកថា ១

ប្រែលោតប្រយោគអដ្ឋកថាធម្មបទ ភាគ ១ ទំព័រ ២២

ធម្មបទដ្ឋកថា ១

ប្រែលោតប្រយោគអដ្ឋកថាធម្មបទ ភាគ ១ ទំព័រ ២១

ធម្មបទដ្ឋកថា ១

ប្រែលោតប្រយោគអដ្ឋកថាធម្មបទ ភាគ ១ ទំព័រ ២០

ធម្មបទដ្ឋកថា ១

ប្រែលោតប្រយោគអដ្ឋកថាធម្មបទ ភាគ ១ ទំព័រ ១៩ វគ្គ ២

អាយធី

រដ្ឋាភិបាលចិនប្រើប្រាស់កម្មវិធី Tik Tok ដើម្បីបកស្បែកហែកមុខកូនបំណុលដែលមិនបង់ប្រាក់តាមកាលកំណត់

ភាសាខ្មែរ

ពាក្យថា ទាំងឡាយ និង លេខទោ អាចប្រើឆ្លាស់គ្នាបានខ្លះ

សម្ពន្ធទីបនី

ពាក្យ ៤ ម៉ាត់ ដែលគួរយល់ដឹងមុនសម្ពន្ធ

ប្រវត្តិសាស្រ្ត

ប្រវត្តិ នូ ហាច

វិសុទ្ធិមគ្គ

ប្រែលោតប្រយោគ វិសុទ្ធិមគ្គ ភាគ ១ ទំព័រទី ៣៩៣

ធម្មបរិយាយ

សិក្សាដើមកំណើតនៃភាសាបាលី

ធម្មបរិយាយ

តើយើងបានទទួលអ្វីពីថ្ងៃវិសាខបូជានេះ?

ធម្មបរិយាយ

បួសដើម្បីសងគុណម្តាយ ប៉ុន្តែបាយបាយព្រោះស្តាយអូន ភាគ ២

ធម្មបរិយាយ

បួសដើម្បីសងគុណម្តាយ ប៉ុន្តែបាយបាយព្រោះស្តាយអូន ភាគ ១

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 22
  • Next →