កច្ចាយនសូត្រទី ២

សន្ធិកណ្ឌ សូត្រទី ២ ២ : ២ អក្ខរាបាទយោ ឯកចត្តាឡីសំ. ប្រែរៀងសេចក្តី អក្សរមាន អ ជាដើម ៤១ តួ ឈ្មោះថា អក្សរ ។ ប្រែលោតប្រយោគ អាទយោ វណ្ណា រីអក្សរ ទ. មាន អ ជាដើម

Read more

រឿងទី ៧ ព្រះមហាមោគ្គលាន សម្ពន្ធញែកធាតុ

រឿងទី៧ព្រះហាមោគ្គលាន ក្នុងទណ្ឌវគ្គទី១០ ព្រះបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់ប្រារព្ភចំពោះចោរហារយដែលសម្លាប់ព្រះមហាមោគ្គលាន ត្រូវព្រះបាទអជាតសត្រូវចាប់បាន យកទៅកប់ត្រឹមចង្កេៈខ្លះ ត្រឹមដោះខ្លះរួចដុតទាំងរស់ហើយ យកន័ង្គ័លដែកទឹមដោយដំរី ភ្ជួរដាច់ជាកំណាត់តូចកំណាត់ធំ ស្លាប់បង់អស់ទៅហោង គតិតឿនចិត្ត អ្នកអាងអំណាចអាងលុយអាងចំណេះ អាងពួក ធ្វើបាបអ្នកទន់ខ្សោយ អំពើអាក្រក់នឹងវិលទៅរក បុគ្គលនោះវិញ ឃើញទាន់ហន់ ទាន់ភ្នែកឆាប់ៗមិនយូរឡើយ ១០ យ៉ាង ១. នឹងជួបទុក្ខវេទនាយ៉ាងអាក្រក់ ២. នឹងជួបអន្តរាយ រកស៊ីខាត ៣.

Read more

ចក្ខុបាលត្ថេរវត្ថុ ១

១. យមកវគ្គ វណ្ណនា ១. ចក្ខុបាលត្ថេរ វត្ថុ. [ ១ ] មនោបុព្វង្គមា ធម្មា              មនោសេដ្ឋា មនោមយា, មនសា ចេ បទុដ្ឋេន             ភាសតិ វា ករោតិ វា, តតោ នំ ទុក្ខមនេ្វតិ               ចក្កំវ វហតោ

Read more

កច្ចាយនសូត្រទី ១

សន្ធិកណ្ឌ សូត្រទី ១ ១ : ១ អត្ថោ អក្ខរសញ្ញាតោ.  *អត្ថោ បុគ្គលេន អក្ខរសញ្ញាតោ ហោតិ* ប្រែរៀងសេចក្តី : បុគ្គលដឹងសេចក្តីបានដោយអក្សរ ។ ប្រែលោតប្រយោគ : អត្ថោ រីសេចក្តី ហោតិ រមែងជា បុគ្គលេន អក្ខរសញ្ញាតោ ជាសេចក្តីដែលបុគ្គលដឹងព្រមហើយដោយអក្សរ

Read more