ពន្យល់វាក្យសម្ពន្ធប្រយោគបាលីទាំង ៥ ជាតួយ៉ាង

ការសម្ពន្ធវាចកទាំង ៥ ជាតួយ៉ាង ១)ល្បះកត្តុវាចក ១)១ បទប្រធានហៅថា សយកត្តា ក្នុងករណីធៀបនឹងហេតុកត្តុវាចក សូទោ ឱទនំ បចតិ. -សូទោ = សយកត្តា -ឱទនំ = អវុត្តកម្ម បចតិ = អាខ្យាតបទ កត្តុវាចក សម្ពន្ធថា សូទោ សយកត្តា ក្នុងបចតិ

Read more

សម្ពន្ធទីបនីក្នុងធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ ទំព័រ ៣ វគ្គ ១

សម្ពន្ធទីបនីក្នុងធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ ទំព័រ ៣ វគ្គ ១ យមកវគ្គវណ្ណនា វុត្តកម្ម ក្នុង វុច្ចតេ មយា អនភិហិតកត្តា ក្នុង វុច្ចតេ ៗ អាខ្យាតបទ កម្មវាចក ។ ចក្ខុបាលត្ថេរវត្ថុ វុត្តកម្ម ក្នុង វុច្ចតេ មយា អនភិហិតកត្តា

Read more