គយព្រែកចាកជំរិតទារពន្ធហួសហេតុ

ព្រែកចាកសីមាសុង្កដ្ឋានេ កិរ សុង្កបុរិសា បសយ្ហ អតិមត្តំ សុង្កំ គណ្ហន្តិ. បានឭថា មន្រ្តីគយព្រំដែនព្រែកចាកជំរិតទារពន្ធហួសហេតុ ។ មនុស្សា ហិ តេហិ កតកម្មំ  វិគរហិត្វា “តេ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ សម្មា ចោទិតា ភវេយ្យុន្តិ អាហំសុ. មនុស្សម្នារិះគន់ទង្វើដែលមន្រ្តីទាំងនោះធ្វើហើយថា ពួកគេគួរត្រូវដាស់តឿន​ដោយប្រពៃ​ដើម្បី​ប្រយោជន៍សុខរបស់ពលរដ្ឋ  ។

Read more

បុរសចិត្តមោហ៍ចង់ដុតខ្លួនឯង

មោហចិត្តោ កិរ បុរិសោ បរស្ស បគុយ្ហវត្ថូនំ អនារោចនតាយ អត្តានំ ទហិតុំ បត្ថេតិ. បានឭមកថា បុរសចិត្តមោហ៍ចង់ដុតខ្លួនឯងព្រោះអ្នកដទៃមិនប្រាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួន ។ សោ បជាបក្ខស្ស សន្តិកា វេតនំ គណ្ហតិ មញ្ញេ. បុរសនោះទំនងជាទទួលប្រាក់ឈ្នួលពីបក្សប្រជាជន ។ តស្មា សោ អនោត្តប្បំ យំ វា

Read more

បុរសជាតិស៊ីរៀ ២ នាក់ ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក ៤ ឆ្នាំ

ស៊ីរៀរដ្ឋេ  ហិ វិនិច្ឆយាមច្ចា  អាឡាន់កើឌីទារកមរណំ អារព្ភ ទ្វិន្នំ បុរិសានំ  ទណ្ឌំ បណេត្វា  តេ ពន្ធនាគារេ ចតូនិ សំវច្ឆរានិ  ពន្ធាបេសុំ. ក៏ចៅក្រមប្រទេសស៊ីរៀបានកាត់ទោសបុរស ២ នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ ៤ ឆ្នាំ​ ទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ក្មេងប្រុស អាឡាន់ កើឌី ។ តេ  នាវាយ

Read more

សេបៀប្រកាសរំលាយសភា

សុក្កវារេ ហិ​ អាគច្ឆន្តេ, Serbia រដ្ឋាធិបតិ រដ្ឋសភំ វិច្ឆិន្ទិត្វា បុន ឆន្ទទានំ អាណាបេតិ. កាលពីថ្ងៃសុក្រ ប្រធានាធិបតីសេបៀប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភា ហើយបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មី ។

Read more

បក្សប្រជាជនខ្លាចប្រជាបិ្រយភាពលោក កឹម សុខា

បជាបក្ខោ, យោ រដ្ឋាភិបាលោតិ សញ្ញាតោ,   កឹម សុខា នាម បជាបិយតោ ភាយិត្វា អកិត្តិមស្ស  កាតុំ សព្វេន សព្វំ វាយមតិ. បក្សប្រជាជនដែលគេស្គាល់ថាបក្សដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល ព្រួយបារម្ភប្រជាប្រិយភាពរបស់​លោក កឹម សុខា ហើយព្យាយាមគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្ខូចឈ្មោះរបស់គាត់ បុព្វេ ហិ  បជាបក្ខេន បាតុកម្មំ រដ្ឋសភាយ

Read more

យោធាវៀតណាមមកគោរពសពប្តីម៉ែន សំអន

អណ្ណាមិកា​ ហិ យោធា,  យេ បជាបក្ខសហាយកា​ ហោន្តិ,  ម៉ែន សំអន នាម បាទបរិចារិកាយ សាមិកស្ស មតសរីរស្ស វន្ទនកិច្ចំ កាតុមាគមឹសុ ។ យោធាវៀតណាមដែលជាមិត្ររបស់បក្សប្រជាជន បានមកគំនាប់សពប្តីរបស់ជំទាវម៉ែន សំអន ។   តស្មឹ ខណេយេវ ហ៊ុន សែន នាម

Read more

បឋមភូមិកំ សិក្ខាគារំ សាលាបឋមសិក្សា

ព្យគ្ឃបញ្ជរោតិ កតនាមំ ហិ បឋមភូមិកំ សិក្ខាគារំ  អូរសម្រិលនិគមេ ច សំឡូតជនបទេ ច បាត់ដំបងបទេសេ ច តិដ្ឋតិ. សាលាបឋមសិក្សាទ្រុងខ្លាតាំងនៅក្នុងឃុំអូរសម្រិល ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង ។

Read more

គណ្ឌិបក្ខប្បមុខោ ប្រមុខបក្សជួង

គណ្ឌិបក្ខប្បមុខោ ហិ បរិព្វាជកោ អរេ ថវិកាធរោ ​ចោរោតិ វាទេន សង្ឃំ បរិភាសតិ វា អក្កោសតិ វា. បរិព្វាជកជាប្រមុខបក្សជួងជេរប្រទេចភិក្ខុសង្ឃដោយវាទៈថា អាចោរថង់យាម ។ យំ បក្ខប្បមុខេន វុត្តំ, តំ បរិវារស្ស សច្ចំ ហោតិ.  ពាក្យដែលប្រមុខបក្សនិយាយ​  ចាត់ជា​ពាក្យ​ពិត​សម្រាប់អ្នកគាំទ្រ ។

Read more

អូបាម៉ាភាសិតា

ឯកាធិបោ ហិ មនុស្សប្បដិឃាតប្បច្ចយោ ហោតិ ។ សោ ចិរំ កត្វា សត្តឹ បរិរក្ខិតុំ ន សក្កោតិ, មនុស្សកាយំ ពន្ធាបេតុំ សក្កោតិ, នេវ បន មនុស្សចិន្តនំ ពន្ធាបេតុំ, បវត្តិឃោសកគណំ អភិបាលេតុំ ចេវ  អត្តនោ ​ច រដ្ឋវាសី

Read more

ការប្រើពាក្យផ្ទួនគ្នា

ការប្រើពាក្យផ្ទួនគ្នាក្នុងភាសាមគធ(ភាសាបាលី) សារត្ថទីបនី ភាគ ៤ ទំព័រ១០០ គាថា ៙ភយេ កោធេ បសំសាយំ តុរិតេ កោតូហលច្ឆរេ ហាសេ សោកេ បសាទេ ច ករេ អាមេឌិតំ ពុធោ ប្រែ ពុធោ រីអ្នកដឹង ករេ គប្បីធ្វើ អាមេឌិតំ ពាក្យផ្ទួន

Read more